• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
   

Prow/Projekty

Licznik odwiedzin

Dziś 110

Wczoraj 514

W tygodniu 2434

W miesiącu 9304

Łącznie 881242

Lokomotywą po wiedzę

organizator projektu

Organizator projektu

organizator projektu

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt 2018

Galeria 

Kolorowa Lokomotywa 2019

 

ARCHIWALNA WERSJA STRONY

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Domu Kultury w Zelowie

Dom Kultury w Zelowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Zelowie. 

 • Data publikacji strony internetowej: 2002-03-21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-07.

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa Domu Kultury w Zelowie jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

 • strona posiada materiały wideo, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych;
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • część plików nie jest dostępnych w wersji edytowalnej;
 • serwis zawiera pliki będące skanami dokumentów lub zapisane w różnych formatach, np. pdf, doc, itp.;
 • obrazy na stronie nie posiadają alternatywnego odpowiednika tekstowego.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01. 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą kontaktową jest: Mariusz Pelian
 • E-mail: dkzelow@wp.pl
 • Nr telefonu: 44 634 10 98

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Skargi i odwołania 

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Kultury w Zelowie
 • Adres: Dom Kultury w Zelowie
  ul. Kościuszki 74
  97-425 Zelów
 • E-mail: dkzelow@wp.pl
 • Telefon: 44 634 10 98

 

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74

W budynku zlokalizowane są:
1) sala widowiskowa,
2) szatnia,
3) sala prób,
4) pomieszczenia biurowe,
5) galeria.

 • do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Kościuszki (główne) oraz od strony zachodniej budynku (2 ewakuacyjne);
 • wejścia do budynku nie posiadają schodów i wyposażone są w drzwi otwierane ręcznie co umożliwia bezpośrednie wejście do budynku;
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami;
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;
 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • od wschodniej strony budynku wyznaczono miejsca parkingowe.

 

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

 • na stronie internetowej w prawym rogu znajduje się przełącznik zmiany kontrastu tekstu;
 • witryna została wyposażona w lektora, za pomocą którego po zaznaczeniu tekstu następuje odczytanie go w języku polskim. 

Deklaracja

Patroni roku 2024

 USTANOWIENI PRZEZ SEJM I SENAT RP

 

ROK POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW


ROK EDUKACJI EKONOMICZNEJ


RODZINA ULMÓW


MAREK HŁASKO


Abp ANTONI BARANIAK


ROMUALD TRAUGUTT


WINCENTY WITOS


MELCHIOR WAŃKOWICZ


KAZIMIERZ WIERZYŃSKI


ZYGMUNT MIŁKOWSKI


WITOLD GOMBROWICZ


CZESŁAW MIŁOSZ


WŁADYSŁAW ZAMOYSKI


Kontrast

Nasi Partnerzy

RODO

RODO

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg