• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 20.00
Środa 8.00 - 20.00
Czwartek 8.00 - 20.00
Piątek 8.00 - 20.00
   

Prow/Projekty

Licznik odwiedzin

Dziś 109

Wczoraj 514

W tygodniu 2433

W miesiącu 9303

Łącznie 881241

Lokomotywą po wiedzę

organizator projektu

Organizator projektu

organizator projektu

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt 2018

Galeria 

Kolorowa Lokomotywa 2019

 

ARCHIWALNA WERSJA STRONY

 

Statut

Załącznik do Uchwały Nr XI/82/2007

Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 listopada 2007 r.

 

 

 

 

 

STATUT

DOMU KULTURY W ZELOWIE

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1. Dom Kultury w Zelowie, zwany w dalszej treści statutu Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr VII/34/94 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 listopada 1994 r.

 

§ 2. Dom Kultury działa na podstawie przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji kultury, w szczególności na podstawie:

 

1) ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 – z późn. zmianami);

 

2) ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 r. Nr 249 poz. 2104);

 

3) niniejszego statutu;

 

4) innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 

§ 3. 1. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Zelów.

 

2. Terenem działania Domu Kultury jest obszar całej Polski.

 

 

§ 4. 1. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Zelów.

 

2. Dom Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

 

§ 5. Dom Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę, adres i nr telefonu.

 

 

 

Rozdział II

Cel i zakres działalności

 

 

 

§ 6. Podstawowym celem Domu Kultury jest nowoczesna organizacja wielokierunkowej działalności kulturalnej w warunkach samorządności lokalnej i gospodarki rynkowej.

 

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

 

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;

2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości artystycznej;

3) rozbudzanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań różnymi dziedzinami kultury i sztuki;

4) organizacja różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć kulturalnych;

5) prowadzenie specjalistycznej pomocy metodyczno-instruktażowej dla innych organizatorów działalności kulturalnej;

6) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach, działającymi w kraju i za granicą;

7) dokumentacja prowadzonej działalności.

 

2. Zadania wymienione w pkt 1 Dom Kultury może realizować poprzez organizowanie:

 

1) zespołowego uczestnictwa w kulturze;

2) różnorodnych form edukacji kulturalnej;

3) form indywidualnej aktywności kulturalnej;

4) imprez kulturalnych;

5) konferencji i szkoleń w zakresie działalności kulturalnej.

 

3. Dom Kultury może na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach:

 

1) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, kiermasze itp.;

2) prowadzić naukę języków obcych;

3) organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i turystyczne;

4) prowadzić działalność wydawniczą;

5) prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, muzycznego i innego;

6) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, obrzędowe i inne);

7) wynajmować pomieszczenia;

8) świadczyć usługi komputerowe, plastyczne, fotograficzne oraz inne usługi z zakresu kultury;

9) prowadzić impresariat artystyczny;

10) współpracować z innymi organizacjami w zakresie kultury.

 

 

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

 

 

§ 8. 1. Dom Kultury zarządzany jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Organizator na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.

 

2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Organizatora.

3. Dyrektor zarządza działalnością Domu Kultury, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną i finansową Domu Kultury.

4. Dyrektor podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

 

§ 9. Dyrektor jest przełożonym pracowników Domu Kultury w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 10. 1. W Domu Kultury mogą działać komisje, zespoły i kolegia jako organy pomocnicze, opiniodawcze i doradcze dyrektora.

 

2. Komisje, zespoły i kolegia powołuje dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.

 

§ 11. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.

 

 

 

Rozdział IV

Majątek i finanse

 

 

 

§ 12. Dom Kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 13. Niezbędne środki do prowadzenia działalności kulturalnej oraz środki na utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona, zapewnia Domowi Kultury Organizator.

 

§ 14. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 

2. Plan działalności Domu Kultury obejmuje w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów oraz plan inwestycji.

 

§ 16. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Domu Kultury pochodzą z:

 

1) rocznej dotacji z budżetu gminy,

2) wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności statutowej,

3) ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

4) najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

6) oraz z innych źródeł.

 

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 17. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 18. Przekształcenia, podziału i likwidacji Domu Kultury może dokonać Organizator na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

 


Deklaracja

Patroni roku 2024

 USTANOWIENI PRZEZ SEJM I SENAT RP

 

ROK POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW


ROK EDUKACJI EKONOMICZNEJ


RODZINA ULMÓW


MAREK HŁASKO


Abp ANTONI BARANIAK


ROMUALD TRAUGUTT


WINCENTY WITOS


MELCHIOR WAŃKOWICZ


KAZIMIERZ WIERZYŃSKI


ZYGMUNT MIŁKOWSKI


WITOLD GOMBROWICZ


CZESŁAW MIŁOSZ


WŁADYSŁAW ZAMOYSKI


Kontrast

Nasi Partnerzy

RODO

RODO

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo08.jpg